Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych – prace mo...

Wójt Gminy Skierbieszów, Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny oraz PIE Europe Direct zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym o tematyce historycznej. Dla uczestników przygotowano wiele ciekawych nagród. Niespodziankę przygotowano dla każdego uczestnika konkursu. Zapraszamy.

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„TRAGICZNY LOS DZIECI ZAMOJSZCZYZNY”

CEL KONKURSU

 • edukacja patriotyczna młodzieży,
 • rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych młodzieży,
 • rozwijanie wrażliwości plastycznej inspirowanej historią,
 • poznawanie historii własnego narodu i kraju.

ORGANIZATORZY

 • Wójt Gminy w Skierbieszów,
 • Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie,
 • Punkt Informacji Europejskiej ”Europe Direct” przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

 • konkurs plastyczny skierowany jest głównie do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów powiatu zamojskiego i miasta Zamość.
 • Organizowany jest w 2 kategoriach wiekowych: klasy IV –VII szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne.

TEMATYKA PRAC

 • związana z tragedią polskich dzieci na Zamojszczyźnie podczas hitlerowskiej okupacji w latach 1939 – 1945,
 • wysiedlenie Skierbieszowa i okolicznych miejscowości w 1942 roku,
 • wywóz polskich dzieci do Niemiec w celach germanizacyjnych,
 • łapanki i egzekucje polskiej ludności, tragedia ludzi w obozach koncentracyjnych,
 • walka narodu polskiego z okupantem (walki partyzanckie),
 • miejsca pamięci narodowej i  pomniki poświęcone Dzieciom Zamojszczyzny.

KRYTERIA PRACY  KONKURSOWEJ

 • prace plastyczne wykonane na papierze lub kartonie w formacie A3,
 • technika prac: malarstwo, grafika, collage (z wyjątkiem plasteliny), rysunek,
 • prace wykonane indywidualnie przez uczniów, nigdzie wcześniej niepublikowane i nieprzedstawiane na innych konkursach.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 • udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne,
 • zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
 • prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, e-mail i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) – tekst oświadczenia w załączeniu,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie,
 • termin składania prac upływa 10 listopada 2017 roku,
 • prace plastyczne należy przysyłać na adres: Gimnazjum Publiczne w Skierbieszowie, ul. Zamojska 8, 22-420 Skierbieszów lub przekazać osobiście do Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość.
 • organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • oceny prac dokona Komisja Konkursowa, która wyłoni w każdej kategorii po piętnaście najlepszych prac, spośród których przyzna trzy nagrody i dwanaście wyróżnień,
 • uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi 26 listopada 2017 roku  w Gminnym Ośrodku Kultury  w Skierbieszowie.

KONTAKT

Osoby do kontaktu w sprawach organizacyjnych:

 • nauczyciel plastyki – Irena Piekut, tel. 502 533 367
 • PIE Europe Direct – Władysław Molas, tel. 84 677 67 76

 

WM


Copyright © 2018 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się