Zaproszenie do składania wniosków – Wsparcie środków informa...

W ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków Komisja Europejska zamierza wyłonić potencjalnych beneficjentów celem wdrożenia szeregu środków informacyjnych 1 współfinansowanych przez UE. Głównym celem jest udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, z poszanowaniem całkowitej niezależności redakcyjnej zaangażowanych podmiotów.

Szczegółowe cele zaproszenia do składania wniosków to:
– promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE;
– zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE – w szczególności za pośrednictwem polityki spójności – oraz ich wpływu na życie mieszkańców;
– upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości;
– zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.
Wnioski powinny zawierać ilustrację i ocenę roli polityki spójności w realizowaniu priorytetów politycznych
Komisji Europejskiej i podejmowaniu obecnych i przyszłych wyzwań dla UE, jej państw członkowskich, regionów i na poziomie lokalnym. Bardziej szczegółowo powinny one odnosić się do wkładu polityki spójności w:
– pobudzanie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji na poziomie regionalnym i krajowym oraz poprawę jakości życia obywateli;
– pomoc w realizacji najważniejszych priorytetów UE i państw członkowskich, do których oprócz tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego zaliczają się między innymi przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona środowiska, pobudzanie badań naukowych i innowacji;
– zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE przy jednoczesnym ograniczaniu różnic między państwami i regionami UE oraz różnic w obrębie państw i regionów;
– pomoc regionom w czerpaniu korzyści z globalizacji przez znajdowanie nisz w światowej gospodarce;
– wzmacnianie europejskiego projektu, jako że polityka spójności służy bezpośrednio obywatelom UE.

Kwalifikującymi się wnioskodawcami (głównymi wnioskodawcami i współwnioskodawcami, jak również podmiotami powiązanymi) muszą być podmioty prawne posiadające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim UE. Przykładami kwalifikujących się wnioskodawców są: o organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów); organizacje non-profit; uniwersytety i instytucje edukacyjne; ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne;

Kwota dotacji wyniesie co najmniej 70 000 EUR i maksymalnie 500 000 EUR

Termin składania wniosków upływa 16 października 2017 roku.

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/…/funding-opportuni…/calls-for-proposal/

 


Copyright © 2018 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się