Nasze plany na 2017 rok

W dniu 20 stycznia 2017 roku dr Stanisław Wieczorek – rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu podpisał umowę z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie na funkcjonowanie w 2017 roku Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Zamościu.

PIE Europe Direct funkcjonuje przy WSZiA od 2005 roku. Jego główne cele obejmują:

– ułatwianie dostępu lokalnej społeczności do informacji dotyczących m.in. instytucji Unii Europejskiej, ustawodawstwa, polityk, programów, możliwości korzystania z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej itp., m.in. poprzez odpowiedzi na zadawane pytania, promocję źródeł informacji, w tym stron internetowych, baz danych, bezpłatnej infolinii itp.

– inicjowanie aktywności społecznej, wspieranie i pomoc lokalnym inicjatywom różnych grup społecznych w zakresie upowszechniania wiedzy, debaty i dyskusji na temat Unii Europejskiej i jej polityk,

– rozwój współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, samorządami i innymi organizacjami realizującymi zadania w obszarze informowania społeczeństwa w celu poprawy rozpowszechniania informacji kierowanych do społeczności lokalnych i regionalnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych organizowane będą lekcje europejskie w szkołach podstawowych,  gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, m.in. na temat jednolitego rynku cyfrowego,  Unii energetycznej i zmian klimatu, Unii gospodarczej i walutowej, Traktatów Rzymskich, polityki migracyjnej, pomocy humanitarnej i rozwojowej UE.

W marcu 2017 roku zorganizowany zostanie wykład otwarty na temat migracji w Europie i ich skutków społeczno-polityczno-ekonomicznych dla Polski i Unii Europejskiej zaś w dniu 19 maja 2017 roku wykład dla słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt “Seniorzy w Unii Europejskiej” – organizowany w ramach obchodów 10 – lecia działalności Uniwersytetu.

We współpracy z Lokalnymi Punktami Informacji Europejskiej funkcjonującymi przy Ośrodkach Doradztwa Rolniczego w Sitnie, Końskowoli, Grabanowie i Chełmie zorganizowana  zostanie w I półroczu 2017 roku IX edycja konkursu plastycznego dla dzieci szkół podstawowych „Moja wieś w Unii Europejskiej – wczoraj, dziś i jutro”.  Prace można składać do 15 czerwca 2017 roku. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w lipcu w Zamojskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sitnie podczas Regionalnej Wystawy Zwierząt i Maszyn Rolniczych.

Tradycyjnie 9 maja na Rynku Wielkim w Zamościu zorganizowane zostaną obchody Dnia Europy. Uruchomione zostanie stoisko informacyjno – promocyjne PIE ED, na którym dostępne będą bezpłatne materiały informacyjne. Mieszkańcy Zamościa jak i licznie odwiedzający w tym czasie  Zamość turyści będą mogli wziąć udział w loterii fantowej. W godzinach 12.00 – 14.00 konsultanci PIE ED w towarzystwie Syriusza  wręczą osobom przebywającym na Rynku Wielkim 500 żółtych kwiatów wraz z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Europy.

W roku 2017 planuje się wydanie „Barometru regionalnego – analizy i prognozy”  Książka o objętości  ponad 125 stron wydana zostanie w nakładzie co najmniej 200 egzemplarzy.  Jej tematyka wpisywać się będzie w wybrane priorytety Komisji Europejskiej oraz dotyczyć będzie problematyki rozwoju regionalnego.

Do współpracy zapraszamy szkoły, organizacje pozarządowe i samorządy terytorialne, zaś mieszkańców regionu do udziału w realizowanych przedsięwzięciach.

Władysław Molas

koordynator projektu PIE Europe Direct


Copyright © 2018 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się