Euroscola 2017

Regulamin konkursu dla szkół średnich

§ 1

TEMAT i CELE KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce (BIPE), ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, tel. 22 5952477, mail epwarszawa@ep.europa.eu
 2. Celem konkursu jest wyłonienie klas/grup, które otrzymają zaproszenie na spotkanie Euroscola odbywające się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich w wieku 16-18 lat. Konkurs nie jest przeznaczony dla dorosłych uczniów realizujących naukę w trybie zaocznym.
 4. Nagrodą w konkursie jest dofinansowywana wizyta w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie odbędzie się spotkanie zwycięzców konkursu Euroscola z całej Unii Europejskiej.
 5. Ilość terminów Euroscoli, które Polska może otrzymać, w każdym roku jest inna i średnio wynosi 12. Oznacza to, że w roku szkolnym z Polski może pojechać 12 grup do Strasburga. Liczba terminów jest podawana przez Biuro Informacyjne w Strasburgu do wiadomości Organizatora w dwóch turach.
 6. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  1. etap I: quiz internetowy z wiedzy o Unii Europejskiej na stronie euroscola.pl
  2. etap II: zadanie kreatywne w formie filmu, fotoreportażu, eseju lub memu.
 7. Maksymalna liczba punktów z quizu wynosi 60. Do drugiego etapu przechodzą grupy, które uzyskały minimum 50%, czyli 30 punktów.
 8. Informacje o konkursie są dostępne na stronie euroscola.pl, www.europarl.pl, www.facebook.com/epwarszawa, https://twitter.com/pe_polska
 9. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: epwarszawa@ep.europa.eu z dopiskiem w temacie wiadomości „Konkurs Euroscola 2017”.
 10. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jego etapy podane są w tabeli poniżej:

 

  Nazwa etapu Termin

 

1.        Etap I: quiz internetowy tylko przez 15 dni od 4 do 18/12/2017
2.        Ogłoszenie wyników etapu I na stronie http://euroscola.pl/kategoria/aktualnosci/

 

12/01/2018
3.        Etap II: dostarczenie zadania kreatywnego 02/03/2018
4.        Ogłoszenie wyników II etapu na stronie j/w

 

21/03/2018
5.        Wyjazdy na Euroscolę w ciągu roku szkolnego 2018/2019
6.        Ogłoszenie pierwszej partii szkół wyjeżdzających do Strasburga. Finaliści otrzymają zaproszenie do Strasburga na spotkania Euroscoli odbywające się w okresie od października do grudnia 2018. do 30/05/2018
7.        Ogłoszenie drugiej partii finalistów. Finaliści otrzymają zaproszenie do Strasburga na spotkania Euroscola odbywające się w okresie od stycznia do maja 2019. do 30/09/2018

 

§ 2

REGULAMIN ETAPU I – QUIZU INTERNETOWEGO

 1. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy (klasy) wybierają opiekuna (np. nauczyciela).
 2. Opiekun rejestruje grupę na stronie konkursu euroscola.pl. Uczestnicy otrzymują 30 losowo wybranych pytań z dziesięciu różnych dziedzin: historii, kultury i języka, geografii, systemów politycznych i społecznych i wiedzy o Unii Europejskiej (historia, instytucje, politycy, Parlament Europejski i studia w Unii Europejskiej).
 3. Pytania w quizie internetowym są podzielone na 3 kategorie: łatwe, średnie i trudne. Program wybiera pytania losowo, a uczestnik otrzymuje 10 łatwych, 10 średnich i 10 trudnych. Na każde z pytań, w zależności od rodzaju trudności, przeznaczony jest różny czas na udzielenie odpowiedzi:
 • Pytania łatwe – 1 punkt – 15 sekund
 • Pytania średnie – 2 punkty – 30 sekund
 • Pytania trudne – 3 punkty – 45 sekund
 1. Uczestnicy muszą odpowiedzieć na każde pytanie. Nie jest możliwy ani powrót do wcześniejszych pytań w celu zmiany odpowiedzi, ani przejrzenie wszystkich odpowiedzi na koniec konkursu. W przypadku braku odpowiedzi w czasie przeznaczonym na pytanie uczestnik otrzyma za dane pytanie 0 (zero) punktów a następnie zostanie dla niego wylosowane kolejne pytanie z puli pytań konkursowych.
 2. Uczestnik quizu po zakończeniu konkursu otrzyma informację o ilości zdobytych punktów oraz czasie, w którym quiz został ukończony. Informacja wyświetli się na ekranie quizu Euroscola.
 3. O przejściu do następnego etapu decyduje poprawność odpowiedzi i nieprzekroczenie maksymalnego przydzielonego czasu. Nie jest natomiast istotne, aby to był czas najkrótszy.
 4. Zasady rejestracji: rejestracji do udziału w quizie internetowym będą mogli dokonać nauczyciele (opiekunowie) wypełniając pola formularza „rejestracja”. Opiekunowie są zobowiązani wprowadzić następujące informacje do formularza rejestracyjnego:
 • Nazwa szkoły (w przypadku zespołu szkół proszę podać precyzyjną nazwę, np. „LO nr 3 im. A. Mickiewicza w Katowicach”),
 • Województwo, adres szkoły – ulica, kod pocztowy, miasto,
 • Telefon szkoły, e-mail szkoły,
 • Nazwa klasy (np. 2a, 3b. Zaleca się nie zgłaszać ostatnich klas, gdyż w razie wygranej nie otrzymają możliwości wyjazdu),
 • Imię i nazwisko nauczyciela, telefon nauczyciela, e-mail nauczyciela,
 1. Nauczyciel rejestrujący grupę akceptuje warunki udziału w konkursie Euroscola i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 2. W wyniku rejestracji nauczyciel otrzyma na swój adres e-mail nazwę użytkownika i hasło, które będą służyły do zalogowania się w celu rozwiązania quizu. Nauczyciel może hasło przekazać uczniom, jednak zalecane jest, aby podczas trwania konkursu quiz był rozwiązywany wspólnie pod opieką nauczyciela.
 3. Jeden nauczyciel może zarejestrować kilka klas lub grup międzyklasowych.
 4. Szkoły, które pojechały na Euroscolę w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018, nie będą brane pod uwagę w obecnym konkursie.
 5. Rozwiązywanie quizu: podczas trwania konkursu możliwa jest tylko jednokrotna próba rozwiązania quizu. Radzimy zwrócić na to uwagę uczniów, ponieważ może się zdarzyć, że użytkownik w trakcie rywalizacji straci możliwość logowania, czego skutkiem będzie wykluczenie klasy. Najlepszą metodą pracy dla grupy biorącej udział w konkursie jest zebranie całej grupy przed jednym komputerem, wyznaczenie jednej osoby do zaznaczania odpowiedzi i wspólne rozwiązywanie quizu. Do każdej edycji konkursu Euroscola wymagana jest ponowna rejestracja. Rejestracji można dokonywać przed rozpoczęciem konkursu lub w czasie trwania konkursu, nawet w ostatni dzień.
 6. Maksymalny czas trwania quizu: 15 minut. Można go przeprowadzić w ciągu jednej godziny lekcyjnej.
 7. O przejściu do II etapu szkoły zostaną poinformowane e-mailem lub informacja ta zostanie zamieszczona na stronie euroscola.pl. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce, mail epwarszawa@ep.europa.eu lub telefon 22 5952477.
 8. Przed przystąpieniem do właściwego quizu zaleca się rozwiązanie go w wersji próbnej, otwartej na stronie euroscola.pl bez limitu czasowego.
 9. Minimalne wymagania sprzętowe: w poniższej tabeli przedstawiono wymagania sprzętowe niezbędne do poprawnego uruchomienia quizu Euroscola. W przypadku starszych przeglądarek mogą wystąpić problemy z działaniem quizu Euroscola.

 

System operacyjny Przeglądarka internetowa Pozostałe
Windows

Intel® Pentium® 4 1.33GHz, AMD Athlon™ 1.33GHz albo szybszy

1GB RAM

IE (od wersji 9)

Firefox (od wersji 42.0)

Opera (od wersji 33)

Chrome (od wersji 46)

Flash Player 10
Macintosh

Intel Core™ Duo 1.33GHz albo szybszy

512MB of RAM

Linux®

Modern processor (1GHz albo szybszy)

512MB RAM, 128MB karty graficznej

 

UWAGA: Przypominamy wszystkim szkołom, aby sprawdziły poprawność działania sprzętu komputerowego i przeglądarki przed przystąpieniem do quizu Euroscola. Zaleca się wcześniejsze sprawdzenie poprawności działania quizu Euroscola przed przystąpieniem do konkursu.

 

§ 3

REGULAMIN ETAPU II – ZADANIA KREATYWNEGO W FORMIE FILMU, FOTOREPORTAŻU, ESEJU LUB MEMU.

 1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie filmu, fotoreportażu, eseju lub mema. Motywem przewodnim ma być do wyboru:
  1. Euromity i fake news – jak je zwalczać?
  2. Przyjaźń ponad granicami – mój europejski przyjaciel
  3. Zjednoczeni w różnorodności – co to znaczy?
  4. Obywatele Europy – twoje prawa w UE
  5. Masz wybór – po co iść na wybory?
  6. UE – lubię to! Unia Europejska w mediach społecznościowych
  7. Jestem Europejczykiem – co to znaczy? Co nas łączy, co nas dzieli
  8. Uczymy się Europy – moja szkoła w UE
  9. Przyszłość Unii Europejskiej – jaki kierunek integracji?
  10. Co byście zmienili w Unii Europejskiej, a czego nie chcecie zmieniać?
 2. Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Praca nad zadaniem kreatywnym ma zwiększyć świadomość zmian zachodzących w Polsce dzięki członkostwu w Unii Europejskiej, skłonić do refleksji nad polskim wkładem UE nad szansami, jakie Unia Europejska oferuje Polsce oraz przyszłością Polski w EU. Praca nad filmem ma też skłonić do namysłu nad tym, jak Europa dba o integrację, współpracę i wzajemną tolerancję oraz do zainteresowania i zaangażowania w tą inicjatywę jak największej liczby Europejczyków.
 4. Opiekun klasy/grupy pomaga i/lub nadzoruje uczestników konkursu w przygotowaniu pracy konkursowej i wypełnia formularz zgłoszeniowy. Pracę konkursową należy zgłosić poprzez formularz:

https://goo.gl/forms/gzhUYYCajhjm9pHL2

 1. Jeden opiekun może opiekować się jednocześnie kilkoma klasami/grupami, jednak dla każdej z nich należy wysłać osobny formularz zgłoszeniowy. Każda klasa/grupa może przygotować tylko jeden rodzaj zadania kreatywnego.
 2. Udział w konkursie oraz podanie przez uczestników danych osobowych są całkowicie dobrowolne.

 

Wymogi dotyczące filmu

 1. Praca konkursowa Film – aby spełnić wymogi formalne – musi:
 • mieć długość minimum 3 a maksimum 5 minut, być nakręcony dowolną techniką (np. animowany) i dowolnym urządzeniem (np. telefonem komórkowym). Tolerancja długości filmu: +/- 15 sekund.
 • być przygotowany w języku polskim (dozwolony jest udział innych języków).
 • być umieszczona na YouTube wraz z następującą informacją, można ją przekopiować z poniższej ramki:
Nasz film bierze udział w konkursie „Euroscola 2017″, ogłoszonym przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Tytuł filmu: ……………………………..[należy wpisać].

Autorzy: ………………………………….[należy wpisać: Nazwa szkoły i miejscowość, nazwa klasy.]

 

 

 1. Po umieszczeniu filmu na YouTube link do filmu powinien być wysłany poprzez formularz podany powyżej.

Wymogi dotyczące fotoreportażu

Praca konkursowa Fotoreportaż – aby spełnić wymogi formalne – musi:

 • składać się z minimum 5 do maksymalnie 10 zdjęć. Zdjęcia powinny być ze sobą powiązane w logiczny sposób i jako fotoreportaż powinny opowiadać historię osoby, miejsca, zdarzenia, przedmiotu.
 • mieć minimalną szerokość 700 pikseli. Maksymalna szerokość zdjęcia to 1280 pikseli. Należy posiadać też duży format zdjęć (minimum 5 megapikseli) do późniejszego dosłania organizatorom w przypadku zwycięstwa w konkursie. Fotografie – wielokolorowe, czarno-białe lub w sepii – mogą być wykonane dowolnym urządzeniem (np. telefonem komórkowym).
 • zawierać tytuł oraz krótki opis. Istnieje ponadto możliwość dołączenia opisu do każdego ze zdjęć.
 • zostać umieszczona na stronie wetransfer.com, a link do ściągnięcia pracy przesłany poprzez podany formularz.

 

Wymogi dotyczące eseju

Praca konkursowa w postaci eseju – aby spełnić wymogi formalne – musi:

 • składać się z minimum jednej, a maksimum dwóch stron (1 strona = 30 wierszy po 60 znaków każdy = 1800 znaków)
 • być przygotowana w języku polskim.
 • być podpisana imionami i nazwiskami uczniów działających w imieniu klasy
 • zawierać nazwisko nauczyciela zgłaszającego klasę, jego adres mailowy oraz telefon komórkowy
 • zawierać nazwę szkoły
 • zostać umieszczona na stronie wetransfer.com, a link do ściągnięcia pracy przesłany poprzez podany wyżej formularz.

 

 

Wymogi dotyczące memu

Praca konkursowa w postaci memu – aby spełnić wymogi formalne – musi:

 • być w formie obrazka lub zdjęcia z tekstem
 • być przygotowana w języku polskim.
 • być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia działającego w imieniu klasy
 • zawierać nazwisko nauczyciela zgłaszającego klasę, jego adres mailowy oraz telefon komórkowy
 • zawierać nazwę szkoły
 • zawierać logo Parlamentu Europejskiego do ściągnięcia ze strony: http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre/en
 • zostać umieszczona na stronie wetransfer.com, a link do ściągnięcia pracy przesłany poprzez podany formularz do zgłaszania prac.

 

§ 4

OCENA NADESŁANYCH PRAC

Przy ocenie prac i towarzyszącego im opisu będą brane pod uwagę:

 

 1. Wartość merytoryczna: zgodność pracy z tematem konkursu, przesłanie, adekwatny wybór środków, praca zespołowa,
 2. Wartość artystyczna: pomysłowość oraz kreatywność (np. Czy praca jest ciekawa i wzbudza emocje?),
 3. Jakość techniczna, m.in: montaż, jakość dźwięku/obrazu, jakość rysunku
 4. Jury składa się z pracowników biura Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do zagwarantowania dostępności filmu w internecie przynajmniej do końca roku 2018. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac podmiotom współpracującym z Organizatorem oraz do ich częściowej lub całościowej publikacji.
 6. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na jej nieodpłatną publikację.
 7. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem prac.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
 9. Udział w konkursie nie gwarantuje wyjazdu na Euroscola.

 

§ 5

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH

 1. Przesyłając pracę konkursową, Opiekun oraz wszyscy uczniowie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu. W przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia, zgodę wyrażają ich opiekunowie prawni. Uzyskanie zgody wszystkich uczniów oraz opiekunów prawnych należy do opiekuna. Osobom wyrażającym zgodę przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.
 2. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora konkursu, wykonanie reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich pokaz lub powielenie pracy w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora.
 3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono na filmach lub zdjęciach wraz z ewentualną ścieżką dźwiękową oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 1 powyżej.
 4. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że klasie/grupie przesyłającej zgłoszenie konkursowe lub poszczególnym osobom wchodzącym w jego skład przysługują autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy.

 

§ 6

WYKLUCZENIE Z KONKURSU

 1. Do konkursu nie będą dopuszczane prace, których treść:
  1. narusza godność ludzką,
  2. jest sprzeczna z prawem polskim lub międzynarodowym,
  3. wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub na innym tle
  4. propaguje używki lub przemoc,
  5. rani przekonania religijne czy polityczne,
  6. może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora,
  7. jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady współżycia społecznego,
  8. jest chroniona prawem autorskim,
  9. przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/firmy,
  10. zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,
  11. zawiera wulgaryzmy, słowa niedopuszczalne lub rażące błędy językowe.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestników ze skutkiem natychmiastowym z udziału w konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane niniejszym regulaminem i niezbędne do przyznania nagrody, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Wykluczeniu z konkursu podlegają również Uczestnicy, którzy nie są autorami lub nie mają praw do zgłoszonej pracy.
 4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Copyright © 2018 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się