Z Kraju

Europejskie organizacje producentów owoców i warzyw skorzystają z prostszych zasad, mniejszego obciążenia administracyjnego i większego wsparcia finansowego w czasie kryzysu dzięki nowym przepisom przyjętym dzisiaj przez Komisję Europejską. Zaktualizowane i uproszczone rozporządzenie delegowane dotyczące europejskiego sektora owoców i warzyw jest etapem zamykającym dwuletni przegląd w ramach trwającej inicjatywy na rzecz lepszego stanowienia prawa, realizowanej przez Komisję pod przewodnictwem J.-C. Junckera. Rozporządzenie to przyczyni się do dalszego zwiększenia roli organizacji producentów (OP) dzięki podniesieniu ich atrakcyjności dla osób niebędących

więcej » 2017-03-13 12:52

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w orędziu o stanie Unii wygłoszonym w 2016 r. przez przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera Komisja Europejska przedstawiła dziś białą księgę w sprawie przyszłości Europy. Stanowi ona wkład Komisji w dyskusję, która odbędzie się podczas szczytu Rady 25 marca 2017 r. w Rzymie. W ramach przygotowań do obchodów 60. rocznicy UE, patrzymy wstecz na siedemdziesiąt lat pokoju i na rozszerzoną Unię, będącą jedną z najbogatszych gospodarek świata, która jest domem dla 500 mln obywateli żyjących

więcej » 2017-03-02 02:31

Popierasz integrację europejską i masz pomysł, jak ją usprawnić? A może nie odpowiada Ci obecny kształt Unii Europejskiej i wiesz, co należy w niej zmienić? Chcemy poznać Twoją opinię! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w debacie z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich: 60 lat i co dalej? Warszawa, 25 marca 2017 r. Kogo szukamy? 36 osób z całego kraju, w każdym wieku (18+), o różnym nastawieniu do integracji europejskiej, bez względu na ich wykształcenie

więcej » 2017-02-16 02:42

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i przedsiębiorstw. Wśród najważniejszych decyzji Komisji podjętych dzisiaj jest 5 wezwań do usunięcia uchybienia, 50 uzasadnionych opinii, 7 decyzji o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz

więcej » 2017-02-15 12:41

Dyrekcja Generalna do spraw Komunikacji Parlamentu Europejskiego ogłosiła wezwanie do składania wniosków o partnerstwo. Organizacje uznane za partnerów będą mogły ubiegać się o granty na działania w dziedzinie komunikacji. Wnioski o partnerstwo można składać do 28 lutego 2017 roku. Więcej informacji o programie udzielania grantów i procedurze składania wniosków można znaleźć pod tym adresem: http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants

więcej » 2017-02-13 09:46


Copyright © 2017 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się